Fun Fun Arena 網上報名系統
Phone / WhatsApp: 9454 0790
返回 FUN FUN ARENA 官方網頁

下學期初賽已截止報名,准考證將於稍後以電郵方式發出,請留意電郵,謝謝。